Page 10 - e-book_Raport_Najlepsze_Uzdrowiska
P. 10

NAJLEPSZE
                                                                       UZDROWISKA
                                                                           W
     CIECHOCINEK                                                              POLSCE

     Ciechocinek kusi przyjezdnych          Największym skarbem Ciechocinka są źródła  nych budowli o łącznej długości 1741,5 m i wyso-
     malowniczym położeniem w pradolinie      solankowe, które leczą od niemal dwóch wieków.  kości 15,8 m każda.
     Wisły, zielenią parków, szumem fontann,    Początkowo wykorzystywano je głównie do pozy-  Obiekty uzdrowiskowe i medical zajmują się
     powagą największych w Europie         skiwania soli. Kiedy wzniesiono warzelnię w la- lecznictwem uzdrowiskowym, rehabilitacją
                            tach 1824-30, produkowała rocznie 100 tysięcy
                                                   i profilaktyką. Organizuje się tu też kolonie,
     tężni, przytulnym klimatem licznych      berlińskich cetnarów (ponad 5 mln kg) minerału.  turnusy odchudzające czy weekendowe poby-
     a i barwnymi dywanami kwiatowymi.       Wyposażono ją też w „gradiernie”, czyli tężnie  ty rodzinne. Z pomocą zabiegów leczniczych
                            służące do zagęszczania solanki. Do ich budowy  z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, balneo-
     Dorożki i tramwaje konne suną obok pensjona- zużyto prawie 20 tys. m3 drewna i 50 tys. m3 tar- terapii i hydroterapii oferowanych w sana-
     tów z końca XIX wieku przy akompaniamencie  niny. Pierwsze łazienki, z czterema miedzianymi  toriach, szpitalach, przychodniach, klinikach
     szlagierów z XXI wieku. Tutaj chorzy wracają do  wannami, otwarto w 1936 roku. Z czasem miasto  i hotelach medical leczy się m.in. choroby
     zdrowia, a zdrowi chcieliby się leczyć. Dlatego  stało się ekskluzywnym kurortem, w którym po  układu ruchu, nerwowego, krążenia, górnych
     ciągle przybywa nowych hoteli z ofertą leczniczą,  prostu wypadało bywać.          dróg oddechowych, a także otyłość, cukrzycę
     a nawet SPA. Modernizowane są też starsze sana- Dzisiaj solankę wykorzystuje się nie tylko do  i osteoporozę.
     toria, w dawnych łazienkach i zabytkowych willach  kąpieli, ale też inhalacji (wokół tężni, fontanny
     powstają nowoczesne obiekty lecznicze, noclego- Grzybek i w gabinetach zabiegowych), kuracji  NIE TYLKO SOLANKA
     we. Miasteczko staje się coraz nowocześniejszym  pitnych, ćwiczeń w basenach i irygacji. Główna  Oprócz leczenia i rehabilitacji, w uzdrowisku
     SPA, a właściwie medical SPA, w którym wciąż czuć  konstrukcja tężni zachowała się w stanie niena- produkuje się też sól spożywczą, wody Krystyn-
     przyjazną atmosferę uzdrowiska w starym stylu. ruszonym do dziś. Składa się z trzech drewnia- ka i Ciechocinka oraz szlam i ług leczniczy.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15