Page 12 - e-book_Raport_Najlepsze_Uzdrowiska
P. 12

NAJLEPSZE
                                                                       UZDROWISKA
                                                                           W
     SOLEC-ZDRÓJ                                                              POLSCE

     Lecznicze wody, czyste środowisko,      kobiecych oraz przewlekłych zatruć metalami   Są tu też liczne szlaki spacerowe i dla turystyki
     bogata infrastruktura to atuty, które     ciężkimi. Na bazie tej wody funkcjonują obiekty  wykwalifikowanej, szlaki historyczne, przyrod-
     zachęcają do odwiedzenia tego         uzdrowiskowe, hotelowo-sanatoryjne oferujące  nicze, stadnina koni. W niezwykłej atmosferze,
     urokliwego zakątka w centrum Polski.     zabiegi medical i SPA, a także Baseny Mineralne  pełnej zadumy i nostalgii, bez wszechobecnej,
                                                   cywilizacyjnej gorączki znaleźć tu można dosko-
                            z aquaparkiem.
                                                   nałe warunki do leczenia i wypoczynku.
     Uzdrowisko o prawie dwustuletniej historii dys- ATRAKCJE TURYSTYCZNE             Aby docenić uroki Solca i okolic, warto wy-
     ponuje najlepszymi na świecie wodami siarkowy- Na komfort wypoczynku pozytywny wpływ ma   brać się na krótką wycieczkę, do Szanieckiego
     mi. Tu można znaleźć niepowtarzalną atmosferę  położenie obiektów, w sąsiedztwie pięknego  Parku Krajobrazowego (z zespołem wapiennych
     i sprzyjający klimat, który, z uwagi na osłonię- zabytkowego parku zdrojowego. Można w nim  jaskiń i malowniczych wąwozów), gdzie można
     cie od północnego-wschodu pasmem wzgórz,   zobaczyć wiele ciekawych okazów drzew, stare  pooddychać pełną piersią powietrzem nasączo-
     charakteryzuje się znaczną zacisznością, dużym  lipy szerokolistne, sosny czarne, platany,  nym sosnowymi olejkami eterycznymi, czy do
     nasłonecznieniem oraz wysoką amplitudą roczną magnolie, okazałe katalpy i modrzewie. Park  Zborowa, gdzie zobaczymy XVI-wieczny pałac
     temperatur.                  przylega do kompleksu leśnego, w którym    magnacki. Z Zielonek kolorowa ciuchcia zawiezie
     Woda siarczkowa posiada wysoką wartość lecz- wytyczono edukacyjne ścieżki przyrodniczo-le- nas do Świniar, gdzie stoi zabytkowy XVII-wieczny
     niczą i stosowana jest w leczeniu przewlekłych  śne. Tuż obok zlokalizowany jest 8 ha zbiornik  drewniany kościół. Częstymi gośćmi w okolicy
     stanów zapalnych narządów ruchu, reumatycz-  rekreacyjny, który zarówno latem (kąpielisko)  są bociany. Może sprawiają to łąki położone nad
     nych oraz ortopedyczno-urazowych, a także ob- jak i zimą (lodowisko) stanowi nie lada atrak- rzeką Rzostką, a może troskliwi mieszkańcy, któ-
     wodowego układu nerwowego, leczeniu chorób  cję turystyczną.                rzy dbają o bocianie gniazda.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17