Page 13 - e-book_Raport_Najlepsze_Uzdrowiska
P. 13

NAJLEPSZE
                                                                         MEDICAL

                        SIARCZKOWA WODA ŻYCIA                                       SPA                        Podstawą oferty Malinowych Hoteli i Basenów Mineralnych
                        w Solcu-Zdroju jest czerpana z własnego źródła „Malina”
                        najlepsza i najsilniejsza na świecie mineralna woda siarczkowa.


                        Hotele Malinowy Zdrój i Malinowy Raj  MALINOWY ZDRÓJ
                        oraz połączone z nim Baseny Mineralne Nowoczesny, profesjonalnie wypo-
                        bazują na wodzie siarczkowej o najwyż- sażony obiekt oferujący 105 pokoi,
                        szej, niespotykanej nigdzie indziej na  Centrum Rehabilitacji, SPA, Restau-
                        świecie, zawartości aktywnych związków rację oraz Strefę Wellness. Dopeł-
                        siarki (ok. 800 mg na litr). Ta „woda  nieniem oferty leczniczej są za-
                        życia”, zgodnie z łacińską sentencją  biegi kosmetyczne wśród, których
                        SPA – Sanus Per Aquam – zdrowy przez  można znaleźć: zabiegi pielęgnacyj-
                        wodę, jest naturalnym źródłem zdrowia ne, wyszczuplające, odmładzające  saun, basenów i zabiegi kosmetyczne
                        i długowieczności. Wykorzystywana jest na ciało i twarz. Poza tym w ramach na bazie autorskiej serii Balneoko-
                        do leczenia m.in. zwyrodnień stawów  pobytu goście korzystają z atrakcji  smetyków. Codziennie prowadzony
                        i kręgosłupa, dyskopatii, reumatoidal- strefy Wellness, gdzie znajdują się  jest szereg zajęć ruchowych, które
                        nych zapaleń stawów, stanów poura-  sauny (fińska, ziołowa, parowa),  pomagają zachować dobre zdrowie
                        zowych i przeciążeniowych narządu  basen rekreacyjny z hydromasa-  i samopoczucie. Hotel oferuje bogaty
                        ruchu, przewlekłych chorób skóry, za- żami, jacuzzi zewnętrzne oraz sala  program atrakcji dla dzieci.
                        burzeń krążenia, cukrzycy oraz chorób  ćwiczeń ze sprzętem fitness.
                        pochodzenia neurologicznego.                     Hotel**** Medical Spa Malinowy Zdrój
                         Centrum Rehabilitacji w Malino-  MALINOWY RAJ           ul. Leśna 7, 28-131 Solec-Zdrój
                        wym Zdroju oraz Centrum Medyczne   Hotel posiada bezpośrednie po-  tel.: +48 41 370 40 00
                        w Malinowym Raju oferują pełną gamę  łączenie z Basenami Mineralnymi,  recepcja@malinowyzdroj.pl
                        zabiegów z dziedziny balneologii,  z basenami: rekreacyjnym, sezono- www.malinowyzdroj.pl
                        hydroterapii, fizykoterapii oraz różnych  wym zewnętrznym oraz solankowo-
                        form masażu, a także kinezyterapii.  -siarczkowym – pierwszego i jedy- Mineral Hotel**** Malinowy Raj
                        Bogata oferta rehabilitacyjna pozwala  nego takiego w Polsce. To idealne  ul. Partyzantów 18A, 28-131 Solec Zdrój
                        dla każdego pacjenta indywidualnie  miejsce dla osób aktywnych oraz  tel.: +48 41 378 99 00
                        dobrać najbardziej właściwe, a przez to rodzin z dziećmi. Do dyspozycji  recepcja@malinowyraj.com
                        najbardziej skuteczne metody leczenia. pozostaje strefa kardio, kompleks  www.malinowyraj.com


                                           www.malinowyzdroj.pl  www.malinowyraj.com
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18