Page 14 - e-book_Raport_Najlepsze_Uzdrowiska
P. 14

NAJLEPSZE
                                                                       UZDROWISKA
                                                                           W
     BUSKO-ZDRÓJ                                                              POLSCE

     Logo uzdrowiska wiele o nim mówi.       ko to buduje atmosferę podniosłą, sprzyja leczeniu  kardiologiczne, dermatologiczne, ortopedyczne,
     Widnieją na nim słońce i tryskające      (mieści się tu pijalnia) oraz kontemplacji i artystycz- neurologiczne i pourazowe. Tutejsze, bogate
     źródła. Łagodny klimat i największa ilość   nym uniesieniom – mieści się tu sala koncertowa.  w jod i selen wody jodkowo-bromkowe wzmac-
     dni słonecznych w roku, sprawiły, że     KRÓLOWA JADWIGA W KĄPIELI           niają serce, leczą choroby układu krążenia,
                                                   zapobiegają powstawaniu nowotworów i wzmac-
     Busko-Zdrój jest jednym z najcieplejszych   Powstanie uzdrowiska datuje się na rok 1836, kie- niają odporność organizmu. Ale największym
     uzdrowisk w Polsce. Unikatowe,        dy otwarto Łazienki postawione przez napoleoń- skarbem jest rzadko występująca woda siarcz-
     naturalne wody siarczkowe i tradycje     skiego generała, Feliksa Rzewuskiego. Ale pierw- kowa. Stosowana w kąpielach, okładach, kuracji
     wodolecznictwa przyciągają tu każdego     sze wzmianki o tutejszych wodach pochodzą z XIII  pitnej i płukaniach jamy ustnej, powoduje wzrost
     roku tysiące kuracjuszy.           wieku, a legenda głosi, że z kąpieli siarczkowych  aktywności hormonów, leczy chore tkanki, działa
                            w Busku korzystała już w XIV wieku królowa Ja- przeciwzapalnie, zapobiega miażdżycy.
                            dwiga. Miejscowa ludność znała lecznicze właści- Podstawą leczenia są kąpiele w naturalnych wo-
     Wizytówką miasta i uzdrowiska są dawne „Łazien- wości tutejszych wód na długo przed powstaniem  dach mineralnych – siarczkowej i jodkowo-brom-
     ki”, dzisiaj Sanatorium Marconi, które znajduje się  uzdrowiska. Początkowo leczono nimi głównie by- kowej, a także kąpiel kwaso-węglowa, relaksacyjna
     w samym sercu Parku Zdrojowego. Budynek został  dło. A przekonawszy się, jak są skuteczne, zaczęto  perełkowo-ozonowa, z hydromasażem czy wirami
     zaprojektowany przez słynnego architekta Henryka  budować przy domach małe komórki z wannami,  wodnymi. Ich uzupełnieniem są: światłotera-
     Marconiego na wzór rzymskich łaźni. Wysokie skle- które wynajmowano przyjezdnym.      pia, magnetoterapia, laseroterapia, fototerapia,
     pienia podtrzymują korynckie kolumny, przestrzeń  Dzisiaj w licznych sanatoriach i eleganckich  krioterapia, tlenoterapia, muzykoterapia i aktywny
     zdobią posągi i popiersia rzymskich bogów. Wszyst- hotelach medical SPA leczy się m.in. schorzenia  wypoczynek, który tutaj nazywa się terenoterapią.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19