Page 4 - e-book_Raport_Najlepsze_Uzdrowiska
P. 4

NAJLEPSZE
                                                                       UZDROWISKA
                                                                           W
     SOPOT                                                                 POLSCE

     Położony pomiędzy brzegiem morza i po-    niezwykle atrakcyjnym. Niepowtarzalny cha-   najdalej wysuniętej w morze, jest dwukrotnie
     krytymi gęstym lasem wzgórzami more-     rakter nadają mu secesyjne kamieniczki, wille  wyższe niż na lądzie. Wszystkie te atuty sprawiły,
     nowymi Sopot to niezwykłe miasto, które    ukryte wśród wiekowych drzew, zabytkowe parki  że w 1999 roku Sopot uzyskał status uzdrowiska.
     na zawsze zapada w sercach tych, którzy    i piękne, zadbane ogrody. Urzekająca sceneria  SOPOCKA SOLANKA
                            miasta oparta o walory naturalnego krajobrazu
     spędzą tu choć jeden dzień.          oraz atrakcyjne obiekty rekreacyjno-wypoczyn- Sopockie sanatoria, położone zarówno w strefie
                            kowe i liczne imprezy kulturalno-rozrywkowe po- nadmorskiej, jak i w pobliżu terenów leśnych,
     Sopot to nadmorski kurort, który wraz z Gdań- wodują, że każdego roku Sopot odwiedza ponad  oferują bogaty program zabiegów leczniczych,
     skiem i Gdynią tworzy ponad milionową aglome- dwa miliony turystów i wczasowiczów.     rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej. Do-
     rację trójmiejską.               Ścieżki rowerowe i spacerowe położone w pa- datkowo w mieście działa wiele ośrodków SPA,
     Niezwykły charakter miasta docenił już w XIX  sie nadmorskim oraz na zalesionych wzgórzach,  w których można wszechstronnie zadbać o ciało
     wieku J.J. Haffner, który rozpoczął tu działal- hipodrom i ośrodki żeglarskie umożliwiają ak- i zrelaksować się. Od 1997 roku czynne jest ujęcie
     ność uzdrowiskową. Dzisiaj, pomimo znacznego  tywną turystykę. Piękne szerokie plaże stwarzają  bogatej w magnez i potas solanki wydobywa-
     rozwoju cywilizacyjnego, walory przyrodnicze  doskonałe warunki do kąpieli słonecznych i mor- nej z głębokości 800 m. Wykorzystuje się ją do
     Sopotu są wciąż imponujące. Cztery kilometry  skich, a 150 metrowa różnica poziomów jest wy- kąpieli w basenie rehabilitacyjnym, do inhalacji
     czystych plaż, bezpośrednie sąsiedztwo Trójmiej- korzystywana do tlenoterapii. Najdłuższe w Eu- w dwóch ogólnodostępnych „Grzybkach inhala-
     skiego Parku Krajobrazowego oraz tereny zielone  ropie drewniane molo to miejsce rekreacyjnych  cyjnych” położonych w pobliżu sopockiego molo,
     zajmujące 60 proc. powierzchni miasta, czynią je  i zdrowotnych spacerów. Stężenie jodu, w części  a po rozcieńczeniu również do picia.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9