Page 5 - e-book_Raport_Najlepsze_Uzdrowiska
P. 5

NAJLEPSZE
                                                                         MEDICAL

                        ZDROWIE I MŁODOŚĆ DZIĘKI OSTEOPATII                                SPA                        Wyjątkowe walory uzdrowiskowe Sopotu uzupełnia bogata
                        oferta Instytutu SPA & Wellness w Hotelu Haffner. Proponuje
                        ona gościom bogaty zestaw zabiegów odmładzających duszę
                        i ciało oraz wyjątkowych zabiegów osteopatycznych.
                        Stojący nieopodal morza i zalesio- a ciało ma zdolność do samolecze-
                        nego wzgórza czterogwiazdkowy,   nia i samoregulacji. Zamiast więc
                        nowoczesny Hotel Haffner Business  serwować mu środki farmakolo-
                        & Plasure łączy zaawansowane roz-  giczne czy zabiegi chirurgiczne,
                        wiązania technologiczne z tradycją  wystarczy pobudzić do działania
                        i klasycznym urokiem uzdrowiska.  i wspomóc układ odpornościowy
                        Już od 15 lat dba o to, by jego goście  chorego.
                        na każdym kroku mogli cieszyć się   Medycyna osteopatyczna to
                        najwyższą jakością usług. Mogą oni  metoda rehabilitacji, w której   Doświadczeni terapeuci w Hote-
                        m.in. odreagować stres i przeznaczyć  terapeuta używa rąk do diagno- lu Haffner są w stanie pomóc nie
                        czas dla zdrowia i urody w Instytucie  zowania, leczenia i zapobiega- tylko w przypadku bólu kręgosłupa
                        SPA & Wellness. Służą temu strefa  nia skutkom chorób czy urazów.  i stawów, ale także niwelując skutki
                        saun, luksusowy basen, szeroka gama Odnajduje w ciele obszary zablo- długotrwałego stresu, bóle i zawro-
                        zabiegów odmładzających duszę i cia- kowań i ograniczeń, niweluje je,  ty głowy, zaburzenia snu i nastroju,
                        ło, a także wyjątkowa oferta zabiegów dzięki czemu zmniejsza ból, a ciało  szumy w uszach, schorzenia układu
                        z zakresu osteopatii.        jest w stanie wyleczyć się samo.  gastroentorologicznego, urolo-
                                          Metoda ta pozwala na skuteczne  gicznego, krążenia, oddechowego,
                        MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA       leczenie, dzięki odnajdywaniu   a także specyficzne zaburzenia
                        Osteopatia opiera się na holistycznym pierwotnych przyczyn chorób  u dzieci.
                        przekonaniu, że organizm człowieka  i dysfunkcji, z uwzględnieniem
                        jest całością, a nie sumą niezależnych stanu psycho-fizycznego pacjenta.  Hotel Haffner**** Business & Pleasure
                        od siebie narządów. Dlatego choroba  Jest przeznaczona dla osób w każ- ul. J. J. Haffnera 59
                        jednego organu wpływa na całe ciało. dym wieku. Mogą z niej korzystać  81-715 Sopot
                        Równie istotne jest założenie, że naj- wszyscy, którym zależy na dobrej  tel.: +48 58 55 09 999
                        lepszego lekarza każdy nosi w sobie – jakości życia, unikaniu chorób czy  office@hotelhaffner.pl
                        jest nim własny układ odpornościowy, szybkim powrocie do zdrowia.  www.hotelhaffner.pl


                                                             www.hotelhaffner.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10