Page 7 - e-book_Raport_Najlepsze_Uzdrowiska
P. 7

NAJLEPSZE
                                                                         MEDICAL

                        ZDROWIE NA PIĘĆ GWIAZDEK                                     SPA                        Położony w uzdrowiskowej części Ustki, w otoczeniu lasu oraz
                        w pobliżu szerokiej, piaszczystej plaży, kompleks wypoczynkowo-
                        -uzdrowiskowy Grand Lubicz to jeden z najlepiej wyposażonych
                        obiektów na Pomorzu, oferujący usługi medical także dzieciom.
                        Dzięki solankom, pokładom borowiny, dobroczynny wpływ na zdrowie. Ko-
                        bogatemu w jod nadmorskiemu kli-  rzystnie wpływają na skórę, system
                        matowi oraz nowoczesnemu i dosko- odpornościowy, układ oddechowy,
                        nale wyposażonemu medyczno-reha-  schorzenia reumatoidalne i urazy
                        bilitacyjnemu centrum Grand Lubicz  ortopedyczne.
                        – Uzdrowisko Ustka oferuje wyjąt-
                        kowe pobyty nie tylko wypoczynko- MEDICAL RESORT DLA DZIECI
                        we, ale także lecznicze oraz pakiety  Grand Lubicz to obiekt przyjazny
                        kuracyjne dla dorosłych i dzieci. rodzinie i idealne miejsce na pobyt
                         Bogata oferta zabiegowa, wykwalifi- z dzieckiem. Podążając za potrzeba-
                        kowany personel oraz liczne atrakcje  mi gości, rozwijana jest oferta me- w których oferowane są m.in.: zabie-
                        i udogodnienia pięciogwiazdkowego  dical adresowana do dzieci i mło- gi na twarz i ciało, masaże, pedicure,
                        hotelu czynią tę ofertę wyjątkową. Do  dzieży. Dlatego przygotowywane jest manicure czy zabiegi z użyciem lasera.
                        dyspozycji gości są gabinety diagno- pierwszy w Polsce Medical Resort  W strefie SPA jest też pokój relaksu oraz
                        styczne i lekarskie, gabinety elektro- dla dzieci. Mali pacjenci będą mogli grota solna z tężniami wewnętrznymi.
                        terapii, masażu, leżanki do okładów  skorzystać z szerokiego spektrum  Strefa Wellness, to nie tylko basen
                        z fango, sale do ćwiczeń ruchowych  konsultacji lekarskich, usług me- solankowy, ale także rekreacyjny ze
                        oraz pomieszczenia do hydroterapii.  dycznych i fizjoterapeutycznych  zjeżdżalnią, sztuczną rzeką oraz brodzi-
                        Jako jedyny na Pomorzu, Hotel Grand  w zakresie rehabilitacji, korekty wad kiem dla dzieci oraz basen sportowy,
                        Lubicz posiada baseny termalne   rozwojowych i innych wskazań.   jacuzzi i Centrum saun i łaźni.
                        z lokalną wodą solankową. Zasolenie  To oferta dedykowana potrze-
                        w basenie jest tak duże, że pozwala  bom rodzin, które ze względu na  Grand Lubicz – Uzdrowisko Ustka
                        unosić się na wodzie i słuchać emito- profilaktykę, diagnostykę lub bie- 76-270 Ustka,
                        wanej pod wodą muzyki. Udokumen-  żące leczenie będą chciały połączyć  ul. Wczasowa 4
                        towane właściwości lecznicze wody  wypoczynek z pobytem zdrowotnym  tel.: +48 59 841 82 00
                        nie tylko wprowadzają w stan relak- dziecka. Dodatkowo mieści się tu  recepcja@grandlubicz.pl
                        su i odprężenia, ale mają również  Centrum SPA z blisko 30. gabinetami, www.grandlubicz.pl


                                                              www.grandlubicz.pl
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12