Page 8 - e-book_Raport_Najlepsze_Uzdrowiska
P. 8

NAJLEPSZE
                                                                       UZDROWISKA
                                                                           W
     KOŁOBRZEG                                                               POLSCE     Kołobrzeg nazywany jest Perłą Bałtyku.    i kosmetycznych, dlatego nazywane jest miastem  miasta. Z dala od gwaru ulic pospacerować
     To największe polskie uzdrowisko,       zdrowia i urody.                można nadmorską promenadą, odpocząć na
     którego sława sięga 200 lat wstecz.       Kuracjusze uzdrowiska to przede wszystkim  plaży, skorzystać ze szlaków pieszych i rowe-
                            osoby ze schorzeniami układu oddechowego,   rowych, zakosztować wędkowania morskiego
     O jego renomie świadczy fakt, że już w 1938 roku  układu krążenia, narządów ruchu, reumatolo- lub rzecznego.
     wśród 125 badów (uzdrowisk) w Niemczech,   gicznymi, endokrynologicznymi oraz z cukrzycą.  Z roku na rok rośnie zainteresowanie uprawia-
     kołobrzeski kurort uplasował się na pierwszym  Kołobrzeg jest też uznanym uzdrowiskiem dzie- niem sportów wodnych i nurkowaniem w poszu-
     miejscu. Dzisiaj Kołobrzeg zamieszkuje ok. 45  cięcym, w którym najmłodsi pacjenci uzyskują  kiwaniu wraków. Coraz popularniejsze stają się
     tys. mieszkańców, a w sezonie letnim liczba ta  pomoc w leczeniu wielu schorzeń.      też loty widokowe, paralotnie, przejażdżki konne.
     wzrasta nawet czterokrotnie.                                 Kołobrzeg ma także do dyspozycji turystów bo-
     Skarbami, które przesądzają o uzdrowiskowej  KOŁOBRZEG DLA AKTYWNYCH            iska sportowe, korty tenisowe, baseny kryte i od-
     roli miasta są: woda mineralna – solanka na- Kołobrzeg to radosny klimat zabawy i roz-   kryte czy baseny solankowe. Znaną atrakcją jest
     zywana płynnym złotem, borowina nazywana   rywki, a także leniwe plażowanie i wakacyjny  sześciokilometrowa trasa rowerowa, która po
     czarnym złotem oraz miejscowy mikroklimat   relaks. To także nadmorski aerozol bogaty   jednej stronie sąsiaduje z wydmami oraz plażą,
     i wyjątkowa ilość zieleni. To unikalne połącze- w cząsteczki jodu, chloru, soli i bromu. Spacer  a po drugiej z Ekoparkiem. To niezwykle malow-
     nie naturalnych bogactw powoduje, że miasto  po mieście jest nie tylko ogromną przyjemno-  nicze połączenie krajobrazów stwarza doskonałe
     oferuje szeroki wachlarz usług zdrowotnych  ścią, ale i spotkaniem z uzdrowiskową historią warunki do aktywnego wypoczynku.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13