Page 9 - e-book_Raport_Najlepsze_Uzdrowiska
P. 9

NAJLEPSZE
                                                                       UZDROWISKA
                                                                           W
     ŚWINOUJŚCIE                                                              POLSCE

     Nie ma to jak nadmorskie uzdrowisko!     i iglastych lasów, których żywiczny aromat   krążenia i narządów ruchu, a także otyłość
     Człowiek nie zdąży pójść do gabinetu     miesza się ze słoną bryzą morską. Od kilku lat  i stany po mastektomii. Możemy korzystać z ga-
     lekarskiego, a już zaczyna zdrowieć.     powiewają tu dwie Błękitne Flagi, nad plażą  binetów krioterapii, elektro- i światłolecznic-
     Duże dawki jodu, soli morskiej pod      miejską oraz nad mariną.            twa, hydroterapii. A po zabiegach na kuracjuszy
                                                   czeka moc atrakcji w okolicy. Dużym zaintereso-
                             Pierwsi wczasowicze z pięknego położenia
     dostatkiem oraz darmowy peeling        i morskiego klimatu Świnoujścia korzystali już  waniem cieszą się np. rejsy statkami po porcie
     i akupresura piaskiem. A jak do tego     na początku XIX wieku. Pierwszy Dom Zdrojowy  i Bałtyku.
     dołożyć solanki i borowiny, naturalne     z łaźniami, do których wożono wodę morską
     bogactwo Świnoujścia, to skuteczna      w beczkach, stanął w 1826 roku. Krótko potem  WYSPY ZDROWIA
     kuracja murowana.               powstał Park Zdrojowy, a później promenada,  Świnoujście to jedyne miasto w Polsce poło-
                            z której schodziło się na trzy plaże: damską, mę- żone na wyspach, otoczone wodami Bałtyku,
     Z czego słynie Świnoujście? Przede wszyst-  ską i rodzinną. Po odkryciu pod koniec XIX wieku  Zalewu Szczecińskiego i cieśniny Świny. Jest
     kim z najszerszej i najczystszej polskiej plaży  leczniczej solanki zaczęło się rozwijać uzdrowi- jednym z ważniejszych nad morzem ośrodków
     o długości 10 km i szerokości 100 m. Piasek  sko z prawdziwego zdarzenia. Do dziś zachowała  turystyczno-uzdrowiskowych, a jednocześnie
     jest na niej miękki i drobny jak mąka, w kolo- się uzdrowiskowa zabudowa z willami i kamie- znaczącym ośrodkiem gospodarki morskiej.
     rze jasnego złota. Przed falami morskimi osła- nicami z przełomu XIX i XX wieku, w której czuć  Leży na 44 wyspach, choć tylko trzy z nich
     nia ją postawiony w 1923 roku 1,5-kilometrowy  ducha sprzed 100 lat.            (Uznam, Wolin i Kasibór) są zamieszkane. Dziel-
     falochron. Od lądu oddziela szeroki pas wydm  Leczy się tu w nich choroby dróg oddecho-  nica uzdrowiskowa znajduje się na największej
                            wych, kardiologiczne, dermatologiczne, układu  wyspie Uznam.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14